In het kwaliteitsverslag legt KTC Base verantwoording af over het uitgevoerde beleid en de kwaliteit van de geboden ondersteuning over het kalenderjaar 2019. Het kwaliteitsverslag is een onderdeel uit de gestelde eisen vanuit het kwaliteitskader Beschermd Wonen en Opvang Groningen.

Bekijk Kwaliteitsverslag 2019